Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN & PRIVACY STATEMENT

1 Algemeen

1.1 De CarburateurWinkel website wordt geëxploiteerd door Classic Jack te Dongen.

1.2. Deze Koopvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Classic Jack. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Classic Jack volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden. Classic Jack is geregistreerd bij de KvK in Breda met het inschrijvingsnummer: 28083646

1.3. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Classic Jack worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Classic Jack ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4. Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met Classic Jack zijn overeengekomen.

1.5. Classic Jack heeft het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de CarburateurWinkel website zonder opgave van reden en zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van Classic Jack zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Classic Jack behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

2.2. Een overeenkomst tussen Classic Jack en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst, middels het volledig invullen van het bestelformulier op de website van CarburateurWinkel; het door de klant vervolgens op 'Bestellen' icoon klikken op de website van CarburateurWinkel; het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de bestelling van de klant, door op de website van CarburateurWinkel op de 'Bestellen' icoon te klikken, hierop van Classic Jack op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat CarburateurWinkel de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).

2.3. De administratie van Classic Jack geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Classic Jack verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Classic Jack verrichte leveringen. Classic Jack erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

3 Prijzen/tarieven en betaling
3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's, inclusief omzetbelasting (btw) maar exclusief verzendkosten.

3.2. Levering van goederen van de CarburateurWinkel website vindt UITSLUITEND plaats tegen vooruit-betaling, hetzij per Credit Card, hetzij per Bank of Giro.

4 Levering/verzendingstermijnen
4.1. Leveringen vinden alleen plaats binnen Nederland en België, tenzij op de website van CarburateurWinkel anders is aangegeven of indien met Classic Jack anders is overeengekomen.

4.2. De verzendtijd bedraagt normaal gesproken circa tien (10) werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij op de website van Classic Jack anders is aangegeven. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

4.3. De verzendtermijn van het product bedraagt maximaal dertig (30) dagen.

4.4. Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Classic Jack overschreden wordt, zal Classic Jack de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen.

4.5. Classic Jack behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1. Classic Jack is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

6 Risico
6.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Classic Jack. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Classic Jack kunnen worden uitgesloten.

7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Classic Jack geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2. Classic Jack garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Classic Jack geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

8 Bestellingen/communicatie
8.1. Classic Jack is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Classic Jack, dan wel tussen Classic Jack en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Classic Jack.

9 Afkoelingsperiode
9.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Classic Jack te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

9.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Classic Jack te melden. De klant dient het product - na overleg met Classic Jack - te sturen naar een door Classic Jack vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

9.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Classic Jack ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Classic Jack deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Classic Jack het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

9.4. Classic Jack behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Classic Jack of de leverancier van het product) is beschadigd.

9.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Classic Jack schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Classic Jack de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Classic Jack heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

10 Garanties
10.1. Op de door Classic Jack geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

11 Klachten
11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Classic Jack serieus in behandeling worden genomen.

11.2. De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Helpdesk van Classic Jack (de gegevens van deze afdeling staan elders vermeld in deze Koopvoorwaarden).

11.3. Classic Jack zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Classic Jack zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

12 Persoonsgegevens
12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

12.2. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Classic Jack. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Classic Jack. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

12.3. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Classic Jack over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Classic Jack. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

13 Afdeling Klantenservice van Classic Jack
13.1. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met Classic Jack, e-mail
info@macora.com.

14 Diversen
14.1. Indien de klant aan Classic Jack schriftelijk opgave doet van een adres, is Classic Jack gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Classic Jack een nieuw adres heeft doorgegeven.

14.2. Classic Jack is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

15 Toepasselijke recht en geschillenregeling
15.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Classic Jack is het Nederlands recht van toepassing.

16 Verzending geschied uitsluitend naar Nederland, België en Duitsland.

Geschillen tussen Classic Jack en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Den Haag.

Voorwaarden

!